پولاد ترکمن راد  و کاتارینا هوفمن در سال ۲۰۱۲ دوئو سلسان را در شهر کلن پایه گذاری کردند.

ترکیب سنتور ایرانی و ویولنسل اروپایی به گونه ای که هم عناصر موسیقی ایرانی و هم عناصر موسیقی اروپایی در آن قابل شنیدن است ولی نه ایرانی صدا میدهد و نه اروپایی.

اجراهای دوئو سنتور با استقبال شنونده های آلمانی و ایرانی روبرو بوده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *